Liên kết hóa học

Liên kết hóa học

Thế giới xung quanh chúng ta được tạo thành từ những đơn vị vật chất nhỏ bé được gọi là nguyên tử . Cách các nguyên tử này kết dính với nhau để tạo thành chất được gọi là liên kết hóa học.

Giới thiệu về nguyên tử

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử duy nhất được tạo thành từ một số proton cụ thể trong hạt nhân của nó được gọi là số nguyên tử. Mỗi nguyên tử cũng có cùng số electron vì nó có proton.

Vỏ điện tử

Các êlectron quay quanh hạt nhân nguyên tử. Chúng ở trong các lớp được gọi là vỏ. Mỗi lớp vỏ chỉ có thể chứa một số điện tử nhất định: lớp đầu tiên có thể chứa hai điện tử, lớp thứ hai tám điện tử, lớp thứ ba mười tám điện tử, v.v.


Vỏ ngoài

Tất cả các nguyên tử đều muốn có lớp vỏ bên ngoài đầy đủ, nhưng nguyên tố duy nhất tự nhiên có lớp vỏ bên ngoài đầy đủ là các khí quý ở bên phải của bảng tuần hoàn. Kết quả là, khi các nguyên tử không có lớp vỏ bên ngoài đầy đủ tiếp xúc với các nguyên tử khác, chúng có xu hướng muốn nhường hoặc nhận electron.

Điện tử hóa trị

Các electron hóa trị là số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử có thể tham gia hình thành liên kết hóa học với các nguyên tử khác.

Các nguyên tử có vỏ ngoài tương đối trống sẽ muốn nhường electron. Ví dụ, nếu một nguyên tử có 1 electron trong số 8 có thể có ở lớp vỏ ngoài cùng của nó, nó sẽ muốn nhường electron đó để lớp vỏ ngoài của nó bây giờ đầy.

Các nguyên tử có lớp vỏ bên ngoài tương đối đầy đủ sẽ muốn nhận electron để lấp đầy lớp vỏ bên ngoài. Ví dụ, một nguyên tử có 6 trong 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nó sẽ cố gắng giành lấy 2 electron để lớp vỏ ngoài của nó đầy.

Liên kết ion

Liên kết ion xảy ra khi một nguyên tố nhường một điện tử (hoặc các điện tử) cho một nguyên tố khác để cả hai nguyên tố đều có lớp vỏ bên ngoài đầy đủ.

Thí dụ:

Dưới đây là một ví dụ cho thấy liti (có 3 điện tử và 1 ở vỏ ngoài) và flo (có 9 điện tử và 7 ở vỏ ngoài) tặng một điện tử để tạo thành LiF hoặc liti florua. Đây được gọi là liên kết ion.

Hình ảnh ví dụ về liên kết ion
Ví dụ về liên kết ion
Liên kết cộng hóa trị

Trong liên kết cộng hóa trị, các điện tử được chia sẻ giữa các nguyên tử hơn là được tặng để nguyên tử của cả hai nguyên tố có được lớp vỏ bên ngoài đầy đủ. Các electron luôn được chia sẻ thành từng cặp.

Thí dụ:

Một ví dụ về liên kết cộng hóa trị là phân tử khí cacbonic. Trong ví dụ này, cacbon có 4 trong số 8 điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng của nó và ôxy có 6 trong số 8 điện tử. Bằng cách kết hợp hai nguyên tử oxy với một nguyên tử cacbon, các nguyên tử có thể chia sẻ các electron sao cho mỗi nguyên tử có một lớp vỏ bên ngoài đầy đủ.

Hình ảnh ví dụ về liên kết cộng hóa trị
Ví dụ về liên kết cộng hóa trị
Sự thật thú vị về liên kết hóa học
  • Vì khí quý có lớp vỏ bên ngoài hoàn toàn tự nhiên nên chúng hiếm khi phản ứng.
  • Trong liên kết kim loại, một số lượng lớn các nguyên tử bị mất electron.
  • Liên kết ion hầu hết được hình thành giữa các kim loại nằm ở phía bên trái của bảng tuần hoàn.
  • Các nguyên tử trong phân tử được giữ với nhau bằng lực hút giữa hạt nhân và các electron dùng chung.