Tìm thể tích và diện tích bề mặt của hình cầu

Tìm Khối lượng và
Diện tích bề mặt của một hình cầu

Hình cầu là gì?

Hình cầu là một phiên bản ba chiều của hình tròn, giống như một quả bóng rổ hoặc một viên bi. Định nghĩa của một mặt cầu là 'mọi điểm cách một điểm duy nhất được gọi là tâm'.

Điều khoản của một Sphere

Để tính diện tích bề mặt và thể tích của một hình cầu, trước tiên chúng ta cần hiểu một số thuật ngữ:

Radius - Bán kính của hình cầu là khoảng cách từ tâm đến bề mặt. Nó sẽ là cùng một khoảng cách đối với một quả cầu cho dù nó được đo từ đâu trên bề mặt.

Đường kính - Đường kính là một đường thẳng từ một điểm trên bề mặt của hình cầu đến một điểm khác đi qua tâm của hình cầu. Đường kính luôn gấp đôi khoảng cách của bán kính.

Pi - Pi là một số đặc biệt được sử dụng với các hình tròn và hình cầu. Nó diễn ra mãi mãi, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng một phiên bản viết tắt trong đó Pi = 3,14. Chúng tôi cũng sử dụng ký hiệu π để chỉ số pi trong công thức.

Diện tích bề mặt của một hình cầu

Để tìm diện tích bề mặt của một hình cầu, chúng ta sử dụng một công thức đặc biệt. Câu trả lời cho công thức này sẽ là đơn vị bình phương.

Diện tích bề mặt = 4πrhai

Điều này cũng giống như nói: 4 x 3,14 x bán kính x bán kính

Vấn đề ví dụ

Diện tích bề mặt của một hình cầu có bán kính 5 inch là bao nhiêu?

4πrhai
= 4 x 3,14 x 5 inch x 5 inch
= 314 inchhai

Khối lượng của một Sphere

Có một công thức đặc biệt khác để tìm thể tích của một hình cầu. Thể tích là bao nhiêu không gian chiếm bên trong của một hình cầu. Câu trả lời cho câu hỏi thể tích luôn là đơn vị khối.

Khối lượng = 4/3 πr3

Điều này giống như 4 ÷ 3 x 3,14 x bán kính x bán kính x bán kính

Vấn đề ví dụ

Thể tích của một hình cầu có bán kính 3 feet là bao nhiêu?

Khối lượng = 4/3 πr3
= 4 ÷ 3 x 3,14 x 3 x 3 x 3
= 113,04 bộ3

Những điều cần nhớ
  • Diện tích bề mặt của hình cầu = 4πrhai
  • Thể tích của một quả cầu = 4/3 πr3
  • Bạn chỉ cần biết bán kính để tính cả thể tích và diện tích bề mặt của một hình cầu.
  • Các câu trả lời cho các bài toán về diện tích bề mặt luôn phải theo đơn vị hình vuông.
  • Đáp án cho các bài toán về thể tích luôn phải theo đơn vị khối.Các chủ đề hình học khác

Vòng tròn
Đa giác
Hình tứ giác
Hình tam giác
Định lý Pythagore
Chu vi
Dốc
Diện tích bề mặt
Khối lượng của một hộp hoặc khối lập phương
Thể tích và Diện tích bề mặt của một hình cầu
Thể tích và Diện tích bề mặt của một xi lanh
Khối lượng và diện tích bề mặt của hình nón
Bảng chú giải Angles
Bảng chú giải thuật ngữ Hình và Hình dạng