Nhánh lập pháp - Quốc hội

Nhánh lập pháp - Quốc hội

Nhánh Lập pháp còn được gọi là Đại hội. Có hai bộ phận tạo nên Quốc hội: Hạ viện và Thượng viện.

Nhánh Lập pháp là bộ phận của chính phủ soạn thảo và biểu quyết các đạo luật, còn được gọi là lập pháp. Các quyền hạn khác của Quốc hội bao gồm tuyên chiến, xác nhận các bổ nhiệm của Tổng thống cho các nhóm như Tòa án tối cao và Nội các, và quyền điều tra.

Tòa nhà Capitol của Hoa Kỳ
Điện Capitol của Hoa Kỳ
bởi Ducksters Hạ viện

Có tổng số 435 dân biểu trong Hạ viện. Mỗi bang có số lượng đại diện khác nhau tùy thuộc vào tổng dân số của họ. Các bang có nhiều người hơn sẽ có nhiều đại diện hơn

Các đại diện được bầu hai năm một lần. Họ phải 25 tuổi, đã là công dân Hoa Kỳ ít nhất 7 năm và sống ở tiểu bang mà họ đại diện.Chủ tịch Hạ viện là lãnh đạo của Hạ viện. Hạ viện bầu ra thành viên mà họ muốn làm lãnh đạo. Diễn giả đứng thứ ba sau Tổng thống.

Thượng nghị viện

Thượng viện có 100 thành viên. Mỗi bang có hai Thượng nghị sĩ.

Thượng nghị sĩ được bầu 6 năm một lần. Để trở thành Thượng nghị sĩ, một người phải từ 30 tuổi trở lên, đã là công dân Hoa Kỳ ít nhất 9 năm và phải sống ở tiểu bang mà họ đại diện.

Làm luật

Để một luật được ban hành, nó phải trải qua một loạt các bước được gọi là Quy trình Lập pháp. Bước đầu tiên là để ai đó viết hóa đơn. Bất kỳ ai cũng có thể viết dự luật, nhưng chỉ một thành viên của Quốc hội mới có thể trình bày trước Đại hội.

Tiếp theo dự luật được chuyển đến một ủy ban là chuyên gia về chủ đề của dự luật. Tại đây, hóa đơn có thể bị từ chối, chấp nhận hoặc thay đổi. Dự luật có thể được chuyển đến một số ủy ban. Các chuyên gia thường được đưa đến để chứng kiến ​​và đưa ra ý kiến ​​của họ về những ưu và khuyết điểm của một dự luật. Khi dự luật đã sẵn sàng và ủy ban đồng ý, nó sẽ được đưa ra trước toàn thể Quốc hội.

Cả Hạ viện và Thượng viện sẽ có các cuộc tranh luận riêng về dự luật. Các thành viên sẽ phát biểu ủng hộ hoặc phản đối dự luật và sau đó Đại hội sẽ biểu quyết. Một dự luật phải nhận được đa số phiếu từ cả Thượng viện và Hạ viện để thông qua.

Bước tiếp theo là Tổng thống ký dự luật. Tổng thống có thể ký dự luật thành luật hoặc chọn phủ quyết dự luật. Sau khi tổng thống phủ quyết một dự luật, quốc hội sau đó có thể cố gắng thay thế quyền phủ quyết bằng cách nhận được hai phần ba số phiếu bầu từ cả Hạ viện và Thượng viện.

Các quyền hạn khác của Quốc hội

Ngoài việc làm luật, Quốc hội còn có những trách nhiệm và quyền hạn khác. Chúng bao gồm việc tạo ra ngân sách hàng năm cho chính phủ và đánh thuế người dân phải trả cho ngân sách đó. Một quyền lực quốc hội quan trọng khác là quyền tuyên chiến.

Thượng viện có nhiệm vụ cụ thể là phê chuẩn các hiệp ước với các quốc gia khác. Họ cũng xác nhận các cuộc hẹn của tổng thống.

Quốc hội cũng thực hiện giám sát của chính phủ. Họ phải đảm bảo rằng chính phủ đang chi tiền thuế vào những việc phù hợp và các nhánh chính phủ khác nhau đang thực hiện công việc của họ.