Thuộc tính của sóng

Thuộc tính của sóng

Có rất nhiều đặc tính mà các nhà khoa học sử dụng để mô tả sóng. Chúng bao gồm biên độ, tần số, chu kỳ, bước sóng, tốc độ và pha. Mỗi thuộc tính này được mô tả chi tiết hơn bên dưới.

Vẽ đồ thị cho một làn sóng

Khi vẽ một con sóng hoặc nhìn một con sóng trên biểu đồ, chúng ta sẽ vẽ con sóng dưới dạng ảnh chụp nhanh trong thời gian. Trục tung là biên độ của sóng trong khi trục hoành có thể là khoảng cách hoặc thời gian.Trong hình này, bạn có thể thấy rằng điểm cao nhất trên đồ thị của sóng được gọi là đỉnh và điểm thấp nhất được gọi là đáy. Đường qua tâm của sóng là vị trí nghỉ của môi trường nếu không có sóng truyền qua.

Chúng ta có thể xác định một số đặc tính của sóng từ biểu đồ.Biên độ

Biên độ của sóng là đại lượng đo độ dịch chuyển của sóng từ vị trí nghỉ của nó. Biên độ được biểu diễn trên đồ thị bên dưới.Biên độ thường được tính bằng cách xem trên đồ thị của sóng và đo chiều cao của sóng từ vị trí nghỉ.

Biên độ là thước đo cường độ hoặc cường độ của sóng. Ví dụ, khi nhìn vào một sóng âm, biên độ sẽ đo độ to của âm thanh. Năng lượng của sóng cũng thay đổi tỷ lệ thuận với biên độ của sóng.

Bước sóng

Bước sóng của sóng là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng trên các chu kỳ đối đầu của sóng. Điều này có thể được đo giữa hai đỉnh của sóng hoặc hai đáy của sóng. Bước sóng thường được biểu diễn trong vật lý bằng chữ cái Hy Lạp lambda (λ).

Tần suất và chu kỳ

Tần số của sóng là số lần chu kỳ của sóng trong một giây. Tần số được đo bằng Hertz hoặc chu kỳ trên giây. Tần số thường được biểu diễn bằng chữ thường 'f.'

Chu kỳ của sóng là thời gian giữa các đỉnh sóng. Khoảng thời gian được đo bằng đơn vị thời gian như giây. Dấu chấm thường được biểu thị bằng chữ hoa 'T.'

Chu kỳ và tần số có liên quan chặt chẽ với nhau. Chu kỳ bằng 1 trên tần số và tần số bằng một trong khoảng thời gian. Chúng là tương hỗ của nhau được thể hiện trong các công thức sau đây.

chu kỳ = 1 / tần số
hoặc là
T = 1 / f

tần suất = 1 / kỳ
hoặc là
f = 1 / T

Tốc độ hoặc vận tốc của sóng

Một tính chất quan trọng khác của sóng là tốc độ lan truyền. Đây là tốc độ nhiễu loạn của sóng đang di chuyển. Tốc độ của sóng cơ phụ thuộc vào môi trường mà sóng truyền qua. Ví dụ, âm thanh sẽ truyền trong nước với tốc độ khác với trong không khí.

Vận tốc của sóng thường được biểu thị bằng chữ 'v.' Vận tốc có thể được tính bằng cách nhân tần số với bước sóng.

vận tốc = tần số * bước sóng
hoặc là
v = f * λ