Tác phẩm được trích dẫn - Lịch sử Nhà nước

Phần Lịch sử Tiểu bangBaird, Lori, Marcel Brousseau và Amber Rose.Năm mươi Hoa: Mọi câu hỏi đã được trả lời. Vịnh Sấm, 2014. Bản in.

Bockenhauer, Mark H. và Stephen F. Cunha.Năm mươi tiểu bang của chúng tôi. Washington, D.C .: National Geographic Society, 2004. Bản in.

Ciovacco, Justine, Kathleen Feeley và Kristen Behrens.Atlas theo từng tiểu bang. London: DK Pub., 2003. Bản in.

Keenan, Sheila và Selina Alko.Lời chào từ 50 quốc gia: Cách họ có tên. New York: Scholastic, 2008. Bản in.

Shearer, Benjamin F. và Barbara Smith. Shearer.Tên tiểu bang, con dấu, cờ và biểu tượng: Hướng dẫn lịch sử. New York: Greenwood, 1987. Bản in.Skelton, Renee và Jaime Joyce.50 Hoa Kỳ của chúng tôi và các vùng đất khác của Hoa Kỳ. New York: Collins, 2007. Bản in.